درباره ما بیشتر بدانید!

درست مانند قوانین متحد الشکل اسناد تجاری سازمان ملل ، زبان تخصصی کسب و کار نیز دارای مفاهیم و مشترکاتی است که درک صحیح این مفاهیم و دست یافتن به زبان مشترک تنها راه برقراری ارتباط در حوزه کسب و کار بین الملل است. دانشكده تجارت و مالي دانشگاه تهران از بازیگران اصلی برآورنده این مهم خواهد بود . مسلما بدون برقراری ارتباط موثر و عدم درک صحیح مبانی مشترک بین المللی ، قدم گذاشتن در عرصه تجارت خارجی تقریبا غیر ممکن و یا خام خواهد بود. لذا با قاطعیت می توان ادعا کرد که دوره های تخصصی زبان تجاری و مهارت های مربوطه جواز ورود حرفه ای برای حرفه ای ها و متخصصین کارعمیق است.